Dostępne są strony internetowe i e-sklepy dunyanaturals.com i Dunya.shop.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony należy uważnie przeczytać i w pełni niniejszą Umowę w celu zaakceptowania Warunków.

W jakikolwiek sposób stanowiący bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie treści tej strony lub oferowanych z nią towarów lub usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości zamiar przyjęcia i związania się z postanowieniami niniejszej Umowy i określonymi w niej Ogólnymi Warunkami, w których relacje powstałe między Tobą a tym sklepem internetowym podlegają rozliczeniu się niniejszej Umowy, tak jak to ma miejsce w momencie korzystania z Witryny.

Jeśli nie zgadzasz się z Ogólnymi Warunkami określonymi w niniejszym dokumencie lub nie chcesz być nimi związany, nie powinieneś nadal korzystać z tej Strony.

Dunya Natures (Dunya Naturals) i Dunya jest znakiem towarowym "FAKIHI MOHAMMED ET", zwanym dalej spółką handlową lub spółką wpisaną do rejestru handlowego w Agencji Rejestru Republiki Bułgarii z UIC:200693930 i adresem korespondencyjnym: Sofia, G.K Gotse Delchev 3E, ap. 7.

Spółka prowadzi działalność zgodnie z przepisami Republiki Bułgarii, w tym ustawą o ochronie konsumentów i ustawą o ochronie danych osobowych, a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Spółka jest zarejestrowana w Komisji Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza strona internetowa, w tym jej aplikacje prowadzone przez Spółkę, ma charakter czysto informacyjny. Nasze wysiłki w celu zapewnienia wiarygodności i dokładności prezentowanych informacji zapewniają aktualność i poprawność informacji w zakresie, w jakim pochodzą od nas lub są dostarczane zgodnie z odpowiednim porządkiem prawnym z trzeciego źródła.

Aby udoskonalić dostarczone informacje i uniknąć nieporozumień, osoby zainteresowane treścią strony powinny skontaktować się z naszymi pracownikami w celu uzyskania pomocy.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy fizyczne i moralne wynikające z wizyty na stronie internetowej i opublikowanych w niej informacji.

Odpowiedzialność

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU ZDROWOTNEGO/PYTANIA NALEŻY NATYCHMIAST SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM RODZINNYM/LEKARZEM SPECJALISTĄ LUB FARMACEUTĄ. W żadnym wypadku nie postrzegasz informacji przekazanych ci za pośrednictwem witryny jako absolutnie wiarygodnych i prawidłowych, nawet jeśli okaże się, że tak.

Spółka nie gwarantuje dokładności, wiarygodności, kompletności ani przydatności informacji podanych na stronie. Spółka nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów, opóźnień, pominięć, braku aktywności na stronie oraz utraty wszystkich ilości lub częściowych danych z powodu czynników technicznych lub ludzkich, w związku z czym żadna z nich nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Spółka nie zapewnia natychmiastowego odnowienia informacji zawartych na stronie w przypadku, gdy są one nieaktualne ze względu na obecny poziom rozwoju nauki.

Prawa autorskie

Materiały wyświetlane na stronie internetowej firmy nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane ani przetwarzane w innej formie bez uprzedniej zgody firmy. Pozwolenie na pobieranie materiałów z tej strony jest udzielane tylko w celach osobistych niekomercyjnych. Spółka zabrania publikacji kopii strony lub jej części.

Ochrona danych osobowych

Spółka reguluje swoją działalność od pryncypianego stanowiska, zgodnie z którymi ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest prawem podstawowym zagwarantowanym w art. Dlatego poniżej https://www.dunyanaturals.com 2016 r. 2016/679 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Spółka stosuje wymogi prawa w celu zapewnienia niezbędnej wiarygodności i wysokiego poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych, w ich gromadzeniu i przetwarzaniu, i czyni to na podstawie prawnej, w ramach naszych stosunków umownych z użytkownikami oferowanych przez nas towarów i usług. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności naszego klienta można znaleźć w sekcji POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA.

W ramach stosunków przedumownych i umownych między naszą firmą a Tobą, jako nasi klienci podlegający niniejszym Ogólnym Warunkom, Spółka przekaże Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania naszego stosunku umownego, którego użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, jest stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie użytkownika, jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem między nami umowy. W tym sensie, z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA, firma wykorzystuje dane osobowe swoich użytkowników w celu wykonywania praw i obowiązków firmy, odpowiednio użytkowników, jako klientów, towarów i usług oferowanych przez firmę oraz w ramach tych stosunków umownych.

Spółka nie przekazuje swoich użytkowników swoim użytkownikom, z wyjątkiem przypadków i zgodnie z prawem, a także na warunkach i w przypadkach określonych w SEKCJI POLITYKI OCHRONY DANYCH KLIENTA.

Informacje o witrynie

Spółka zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, pominięć lub nieścisłości w prezentowanych informacjach. Ponieważ podstawowa baza informacyjna czerpie ze źródeł utworzonych przez osoby trzecie, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, poprawność lub kompletność dostarczonych informacji dotyczących treści, usług lub dobra, w tym substancji lub substancji. Nie gwarantujemy również ani nie zobowiązujemy się do świadczenia prac na stronie bez przerw lub błędów, w tym w odniesieniu do korzystania z usług online.

Korzystanie z linków podanych na stronie do innych stron internetowych, w tym linków do informacji, usług, produktów, materiałów, a także wszelkich innych zasobów w niej zawartych, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby informacje podane na naszej stronie były aktualne i dokładne, aby były dla Ciebie jak najbardziej przydatne w celu uzyskania pełnych informacji na omawiane przez nas tematy.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Zawartość witryny podlega ochronie przez obowiązujące prawo, w tym prawa do znaków towarowych, praw autorskich, praw własności intelektualnej itp. Użytkownicy strony i osób trzecich nie są uprawnieni do korzystania z treści witryny lub jej elementu w celach komercyjnych, w przeciwnym razie ponoszą wyłączną odpowiedzialność na mocy obowiązującego prawa.

Rejestracji

E-sklep dunyanaturals.com umożliwia użytkownikom przeglądanie, uzyskiwanie pełnych informacji i zakup oferowanych w nim towarów i/lub usług.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury i protokołów dostawy, a także prawidłowy adres, numer telefonu i adres e-mail.

Zgoda na znacznik wyboru podczas dokonywania zakupu

Zaznaczając pole "Zgadzam się z Ogólnymi Warunkami" Użytkownik składa swoje oświadczenie elektroniczne w rozumieniu ustawy o dokumencie elektronicznym i podpisie elektronicznym, oświadczając, że jest zaznajomiony z niniejszymi Warunkami Ogólnymi i akceptując je w całości.

Prywatność danych osobowych

Dane osobowe otrzymane przez spółkę w trakcie rejestracji są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi Użytkowników, w tym przyjmowania i realizacji zleceń oraz połączenia z Użytkownikami w przypadku problemów związanych z zamówieniem. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim w żadnej formie ani wykorzystywane do celów innych niż opisane powyżej.

Rejestracja użytkownika może zostać zamknięta w dowolnym momencie na żądanie Użytkownika, przesłana na piśmie do privacy@dunyanaturals.com.

Spółka gromadzi następujące informacje dla użytkowników:

Dane osobowe użytkowników:

 • Nazwa
 • Dokładny adres dostawy
 • Kontakt z telefonem
 • Wiadomości e‑mail
 • Informacje o przedsiębiorcach i podmiotach prawnych - nie-handlowców:
 • Firmy
 • Dane dotyczące przedsiębiorców i osób prawnych – nie-przedsiębiorców – siedziba statutowa, UIC, BULSTAT, numer identyfikacyjny VAT,
 • Dokładny adres dostawy
 • Kontakt z telefonem
 • Wiadomości e‑mail

Informacje dostarczone przez osoby fizyczne są klasyfikowane jako osobowe i przechowywane jako takie przez administratora danych Spółki.  Jeśli Użytkownik odmówi podania swoich danych osobowych, nie będzie mógł korzystać z towarów i/lub usług oferowanych przez firmę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ochronę nazw użytkowników i haseł, a także za działania osób trzecich z nimi. W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego i nieautoryzowanego dostępu, skradzionego lub zgubienia nazwy i/lub hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić O tym Firmę, dostępu do danych osobowych.

Firma zapewnia wysoki poziom ochrony informacji podczas korzystania z usług witryny, poprzez szyfrowanie.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania aktualności swoich danych osobowych oraz do wprowadzania aktualnych zmian dotyczących zmiany adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone zamówienia z powodu nieaktualnych informacji, a ich ponowne wysłanie jest ponoszone przez Użytkownika.

Prawo użytkowników wynikających z CPA do odstąpienia od umowy. Warunki wykonywania:

Użytkownik może odrzucić swoje zamówienie przed przygotowaniem do dostawy kurierem lub dostarczonym na adres wskazany przez Użytkownika - poprzez celowe pisemne oświadczenie shop@dunyanaturals.com.

Użytkownik ma prawo sprawdzić zawartość swojego zamówienia przed przyjęciem go od firmy kurierskiej.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, bez należnego odszkodowania lub kary i bez ponoszania jakichkolwiek kosztów, w terminie 14 dni od daty przyjęcia towaru przez konsumenta lub przez osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez konsumenta – w przypadku umowy sprzedaży, lub:

a) w przypadku gdy konsument zamówił wiele towarów z jednym zamówieniem, które zostało dostarczone oddzielnie od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, otrzymuje ostatnie towary;

b) w przypadku dostawy towarów składających się z wielu części lub części od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, otrzymuje ostatnią partię lub część;

W przypadku gdy konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi odesłać nam lub przekazać towar z powrotem do nas bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument powiadomił nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli konsument wyśle nam towary przed upływem 14-dniowego terminu.

W takim przypadku Użytkownik pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a także dodatkowy koszt dostawy towaru, w przypadku gdy konsument wyraźnie wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez przedsiębiorcę.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy użytkownik wypełnia i przesyła drogą elektroniczną, za pośrednictwem naszej strony internetowej, standardowy formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie, które może wysłać do shop@dunyanaturals.com.

Uznaje się, że Użytkownik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli wysłał nam powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem wyżej wymienionego okresu.

W przypadku, gdy Użytkownik skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi zwrócić towar w zachowanym oryginalnym opakowaniu, z niezakłóconą integralnością i niewykorzystanym, aby nie obniżyć jego wartości spowodowanej jego testami, z innym niż to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i jego prawidłowego funkcjonowania.

W przypadku niespełnienia tych warunków, firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwróconego towaru i w związku z tym do niezwrócenia pełnej kwoty zapłaconej przez Użytkownika.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, spółka zwróci kwotę wartości produktu(-ów) w terminie 30 dni za pomocą środków płatniczych wykorzystanych do zapłaty zamówienia. Wszystkie koszty poniesione przez Użytkownika w związku z otrzymaniem i zwrotem zakupionych towarów, prowizji bankowych i innych wydatków poza kwotą zamówienia produktów pozostają w jego imieniu.

Jeśli istnieje potrzeba zwrotu kwot zapłaconych kartą za usługi uzgodnione i wykonane przez nas, zostanie to dokonane przez nas poprzez transakcję kredytową na karcie, za pomocą której dokonano płatności.

Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy w przypadku:

- dostawy towarów, które ze względu na swój charakter mogą pogorszyć ich jakość lub mieć krótki okres przydatności do spożycia;

- w odniesieniu do dostaw zapieczętowanych towarów, które są drukowane po dostawie i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia,

- w odniesieniu do dostaw towarów, które po dostarczeniu i ze względu na swój charakter zostały zmieszane z innymi towarami, od których nie można ich oddzielić;

Przypominamy, że w przypadku towarów przez nas sprzedawanych istnieje gwarancja prawna zgodności towaru z umową sprzedaży;

Zauważamy, że w stosownych przypadkach odpowiedni produkt wskazuje na możliwość udzielenia pomocy konsumentowi po sprzedaży, dostępność serwisu pozagwarancyjnego i gwarancję handlową, a także warunki w nich związane;

Rozpatrywanie skarg

Pod określonymi adresami komunikacyjnymi można składać skargi na naszą pracę, składać oświadczenia, w związku z Twoimi zamówieniami, składania skarg dotyczących pracy naszych konkretnych pracowników, a także wydawania zaleceń w celu poprawy jakości usług.

Będą one rozpatrywane w odpowiednim czasie, w zależności od ich konkretnego przedmiotu.

Alternatywnego Organu Rozstrzygania Sporów w rozumieniu art. 181n, ust. 4 CPA są komitetami pojednawczymi Komisji Ochrony Konsumentów. Jeśli pojawi się spór związany ze sprzedażą online, możesz również skorzystać ze strony internetowej ODR.

Wykaz alternatywnych organów rozstrzygania sporów. Elektroniczna platforma do internetowego rozstrzygania sporów.

Standardowy formularz do korzystania z prawa odstąpienia od umowy za zakupy online.

Organy nadzoru

W celu ochrony danych osobowych

Edpec: gp. Cofia, y.t., 15 Ivan Evtatyev Str.,

Telefon: 02 / 940 20 46

Faks: 02 / 940 36 40

Strona internetowa: www.cpdp.bg

Prawo do bycia

Edpec: gp. Cofia, Pl. 4A, 3, 4 i 6,

Telefon: 02 / 980 25 24

Faks: 02 / 988 42 18

Strona internetowa: www.kzp.bg

Prawo dla

Edpec: gp. Cofia, bul. 18 Biteshna Str.

Telefon: 02 / 935 61 13

Faks: 02 / 980 73 15

Strona internetowa: www.cpc.bg

ZLECENIA, TERMINY PŁATNOŚCI, DOSTAWA, REALIZACJA

E-sklep firmy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy wybrany produkt jest umieszczany w koszyku. Przed potwierdzeniem zamówienia Użytkownik może przejrzeć koszyk, dostosować ich ilość i informacje, a następnie potwierdzić.

Przy wyborze metody płatności i potwierdzeniu zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ostatecznej ceny. Po zjeździe system e-sklepu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

Wnioski składane telefonicznie lub pocztą elektroniczną shop@dunyanaturals.com są przyjmowane jako alternatywna forma zamówienia.

Realizacja umowy może być opóźniona z następujących powodów:

 • Brak dostępności zamówionych towarów;
 • Nieprawidłowy lub niekompletny adres dostawy lub telefon kontaktowy z Użytkownikiem.
 • Ceny i metoda płatności

Ostateczna cena zamówienia reprezentuje całkowitą kwotę cen wszystkich zamówionych produktów, w tym cenę dostawy wskazaną niezależnie.

Wszystkie ceny są w BGN lub koszt w innej walucie z VAT i nie mogą ulec zmianie od momentu zamówienia do momentu zapłaty.

Metody płatności, które mają być akceptowane, są następujące:

 • Za pobraniem – Przy wyborze tej metody płatności przez Użytkownika powstaje zamówienie z numerem i ceną końcową. Płatność za zamówienie jest dokonywana na rzecz kuriera po dostawie.
 • Karta kredytowa / debetowa - Podczas płatności kartą bankową Użytkownik jest przenoszony do systemu płatności kartą online Epay.bg, gdzie wprowadza dane swojej karty bankowej i dokonuje należnej płatności.

Firma nie wymaga ani nie otrzymuje żadnych dodatkowych opłat, niezależnie od sposobu płatności. Wszystkie pobierane opłaty, poza wartością zamówienia i dostawą ogłoszoną przez firmę, podlegają stosunkom umownym między Użytkownikiem a bankiem/pośrednikiem obsługującym.

Spółka nie przechowuje żadnych informacji o posiadaczu karty, w tym numeru karty, ponieważ są one przetwarzane wyłącznie przez Wirtualny System Płatności pośredników.

Karty bankowe, za pomocą których można dokonać płatności on-line to: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron oraz karty z logo Borica.

Sprawdź również, czy twoja karta jest otwarta przez wydawcę dla transakcji internetowych. Maksymalna kwota na transakcję wynosi 10 000 BGN.

Dane, które klient musi podać w celu płatności kartą, to:

 • Dane karty (numer, data ważności, 3-cyfrowy kod zabezpieczający, imię i nazwisko posiadacza karty, adres).
 • Dane identyfikacyjne
 • Aby uzyskać twoją identyfikację jako posiadacza karty, nasz serwer płatności e-commerce w naszym banku obsługi obsługuje systemy identyfikacji międzynarodowych organizacji kartowych - Veryfied by VISA i MasterCard SecureCode.  Jeśli bank programu Publisher zarejestrował się w tych systemach zabezpieczeń, na ekranie pojawi się strona, na której musisz wprowadzić hasło.
 • Walutą transakcji (walutą, która jest wprowadzona na stronie płatności zakupu) jest bułgarski BGN.

Metoda, termin i cena dostawy

Metody dostawy oferowane przez firmę są następujące:

Dostawa przez firmę kurierską SPEEDY.

Termin dostawy do wybranego miejsca docelowego użytkownika wynosi do 14 dni roboczych od dnia, w którym zamówienie jest składane.

Ceny i warunki dostawy z szybką firmą kurierską:

Dostawa zamówienia jest dokonywana przez firmę kurierską pod wskazanym przez Ciebie adresem, w każdy dzień powszedni od 9.00 do 17.30, a także w sobotę do 13.30.

Dostawy nie są dokonywane w niedziele, święta/weekendy ani poza określonymi godzinami.

Dostawa kurierem bułgarskim lub UPS - dla zamówień poza Bułgarią

Termin dostawy do miejsca docelowego wybranego przez Użytkownika wynosi do 14 - 28 dni roboczych, od dnia, w którym zamówienie zostanie złożone/potwierdzona płatność zostanie potwierdzona.

Cena za dostawę międzynarodową wynosi 37 BGN z VAT, a cena obejmuje ekspresową zalecaną dostawę z małą paczką lub paczką / w zależności od wielkości /ważności przesyłki/. Cena zamówienia i dostawy są opłacone z góry. Cena dotyczy przesyłek o masie do 2 kilogramów.

Jeżeli waga przesyłek przekracza 2 kilogramy, wówczas każdy kilogram jest obciążony dodatkową taryfą 5 LEVA (dla krajów kontynentu europejskiego) i 7 BGN (dla wszystkich innych krajów).

Firma nie realizuje zamówień za pobraniem poza terytorium Bułgarii.

W przypadku opóźnienia dostawy, niezależnie od przyczyn, firma zobowiązuje się powiadomić o tym Użytkownika i wskazać nową datę dostawy.